Zgłoś ofertę do BON WILK

Zadzwoń teraz do BON WILK

Nieruchomości Poznań - mieszkania sprzedaż.

Ogłoszenia - sprzedam mieszkanie, domy,

lokale, mieszkanie w Poznaniu.

 

 

A A A

Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR

Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup nieruchomości rolnych
przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w
rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR
- kredyty o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 lit c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514)
Rozdział I
Przeznaczenie kredytu
1. Kredyt może zostać udzielony na zakup gruntów rolnych, na których są lub będą
prowadzone działalności wymienione w „Wykazie działalności w zakresie rolnictwa i
przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do
oprocentowania kredytów”, zawartym w części I, w grupach:
1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,
2) chów i hodowla zwierząt - 01.2,
3) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,
4) działy specjalne produkcji rolnej - DS.
2. Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji mających na celu poprawę struktury
agrarnej – K.
3. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu gruntów rolnych w celu:
1) utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie,
ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności
cukrowej i nie większej niż 300 ha użytków rolnych,
2) powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię co najmniej 1 ha użytków
rolnych do powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na
podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej i nie
większej niż 300 ha.
4. Przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty
rolne zabudowane i grunty pod rowami zgodnie z klasyfikacją zawartą w pkt 1 załącznika
nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr. 38, poz. 454).
5. Ustalając powierzchnię gospodarstwa rolnego należy brać pod uwagę powierzchnię
użytków rolnych stanowiących własność rolnika wnioskującego o kredyt i użytków
rolnych dzierżawionych w okresach wieloletnich.
6. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności
uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we
współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia
się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.
7. Zasadę, o której mowa w ust. 6, stosuje się do ustalania powierzchni użytków rolnych
1
będących przedmiotem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy.
8. Gruntami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do
prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej i sadowniczej.
9. Agencja przekazuje bankom wykaz średnich powierzchni gruntów rolnych w
gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonych na podstawie przepisów o
płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, wraz z informacją zawierającą datę,
od której należy go stosować. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego obejmuje
powierzchnię użytków rolnych.
10. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na
okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa
dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości
określać datę jej zawarcia i czas jej trwania.
11. Przez zakup gruntów rolnych należy rozumieć nabycie własności lub prawa wieczystego
użytkowania działki bądź działek wyodrębnionych geodezyjnie w drodze:
1) umowy sprzedaży,
2) postanowienia sądu przysądzającego własność w postępowaniu egzekucyjnym,
3) postanowienia sądu stwierdzającego obowiązek złożenia oświadczenia woli
o przeniesieniu własności.
12. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:
1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
13. Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:
1) zakup gruntów rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat na ich zakup została przyznana
pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej,
2) zakup gruntów rolnych, jeżeli umowa sprzedaży zostaje zawarta:
a) pomiędzy małżonkami,
b) pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb
rolnika, jeżeli umowa stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty)
rolniczej w pełnej wysokości lub renty strukturalnej ,
3) zakup tej części gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa
rolnego ponad 300 ha użytków rolnych, przy czym dotyczy to wyłącznie powierzchni
użytków rolnych stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o kredyt,
4) sfinansowanie tej części ceny określonej w dokumentach wymienionych w ust. 11,
która przewyższa poziom średnich cen rynkowych gruntów rolnych w danym
województwie wg danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt,
5) zakup gruntów Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,
6) zakup gruntów rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego
zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze,
7) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
8) spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,
9) zakup nasadzeń i naniesień znajdujących się na nabywanych gruntach rolnych,
2
10) zakup nieruchomości rolnych położonych na obszarach przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolnicze, a także lasów, parków,
jezior, pracowniczych ogródków działkowych, działek rekreacyjnych i ogrodów
botanicznych.
14. Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedawcy gruntów
rolnych wg wzoru określonego w załączniku nr 6, że w okresie ostatnich 10 lat na zakup
sprzedawanych gruntów rolnych nie została przyznana pomoc pochodząca z krajowych
środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej.
15. W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej
geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las, grunty
zakrzewione itp. przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia
działki zawierającej wyłącznie grunty rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne
dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być
przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Z wartości inwestycji
finansowanej przy udziale kredytu z linii nGR należy wyłączyć wartość nieużytków,
lasów, gruntów zakrzewionych itp.
16. Kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieruchomości, w tym również w celu
urządzenia istniejącego gospodarstwa rolnego, która będzie stanowiła współwłasność kilku
osób, pod warunkiem, że każda z tych osób będzie spełniać warunki określone w
niniejszym dziale.
Rozdział II
Podmioty mogące ubiegać się o kredyt
1. O kredyt mogą ubiegać się rolnicy indywidualni posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, podejmujący lub prowadzący działalność określoną w rozdz. I ust. 1, z
wyłączeniem emerytów i rencistów.
2. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych:
1) o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
2) prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
3) posiadającą kwalifikacje rolnicze,
4) zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład tego gospodarstwa.
3. Osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje
dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
4. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. Osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub
wyższe, lub
2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez
3
okres co najmniej 5 lat.
6. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) – świadectwo lub dyplom ukończenia
szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) – oświadczenie poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) lub świadectwo pracy,
3) odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na
pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Rozdział III
Warunki udzielania kredytu
1. Kredyty mogą być udzielane do dnia 31.12.2009 r.
2. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może przekroczyć jednocześnie:
1) 90% wartości zakupu nieruchomości rolnych, nie więcej niż 4 mln zł,
2) wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych
gruntów w danym województwie według danych GUS.
3. Dla podmiotów obowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów,
skonsolidowanych sprawozdań finansowych wysokość kwoty kredytu ustala się łącznie dla
jednostki dominującej i jednostek zależnych.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami
Agencji do oprocentowania suma czynnych umów kredytów oraz kredytu z linii nGR nie
może przekroczyć kwoty:
1) 4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w
gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,
2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w działach
specjalnych produkcji rolnej,
3) 16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo produktów rolnych.
5. Ustalając kwotę kredytu, o której mowa w ust. 2 i 4 bierze się pod uwagę kwoty kredytów
z dopłatami Agencji do oprocentowania zaciągniętych do dnia 30.04.2007 r., jeżeli nie
zostały jeszcze spłacone.
6. Różnica między wartością nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów
rolnych do powierzchni nie większej niż 300 ha, a kwotą udzielonego kredytu stanowi
wkład własny kredytobiorcy.
7. Wkład własny obejmuje wyłącznie nakłady związane z inwestycją realizowaną w oparciu
o kredyt, w tym nie wymienione w rozdziale I. Oceny wkładu własnego kredytobiorcy
dokonuje bank na podstawie dokumentów przedłożonych przez inwestora przed
podpisaniem umowy kredytu.
4
8. Forma, w jakiej zostanie wniesiony wkład własny oraz jego wartość muszą zostać w
sposób szczegółowy określone w planie inwestycji i umowie kredytu.
9. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy
redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank
Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:
1) kredytobiorcę – w wysokości 0,25 oprocentowania określonego w ust. 9,
2) Agencję – w pozostałej części.
10. Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu określana jest w umowie kredytu
wg. stopy redyskontowej weksli obowiązującej w dniu jej podpisania.
11. Łączna wysokość pomocy Agencji na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji
rolnej jest określana przez bank w umowie kredytu w dniu jej podpisania i nie może
przekroczyć:
1) 40% wysokości udzielonego kredytu,
2) 50% kwoty kredytu – jeżeli inwestycja jest realizowana w gospodarstwie rolnym
położonym na:
a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich lub
b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej określonych w przepisach odrębnych.
12. Wykaz obszarów ONW, o których mowa w ust. 11, pkt 2) lit. a) stanowi załącznik do
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
"Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 448).
13. Lista obszarów Natura 2000, o których mowa w ust. 11, pkt 2) lit. b) zgłoszonych do
Komisji Europejskiej w 2004 r. znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony
Środowiska, http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/.
14. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 11, jest ustalana w oparciu o stopę referencyjną
ogłoszoną przez Komisję Europejską dla okresu właściwego dla daty zawarcia umowy
kredytu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z
2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 5 i określana
w umowie kredytu.
15. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 20 lat.
16. Termin spłaty kredytu (kapitału lub odsetek) może przypadać wyłącznie w dzień roboczy
dla banku.
5
17. Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat. Okres karencji liczy się od dnia
zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie
kredytu.
18. Inwestycja może być realizowana przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami
Agencji. Wzrost kosztów inwestycji nie może być finansowany dodatkowym kredytem z
dopłatami Agencji lub poprzez podwyższenie kwoty udzielonego kredytu na podstawie
aneksu do umowy kredytu. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, obniżona kwota
kredytu skutkuje zmianą maksymalnej kwoty dopłat, o której mowa w ust. 10, oraz
wysokości pomocy wyliczonej w oparciu o stopę referencyjną obowiązującą w dniu
podpisania umowy kredytu.
19. W okresie objętym umową kredytu bank może:
1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu
termin ich spłaty jeszcze nie minął,
2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w
umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął pod warunkiem poinformowania
o tym Agencji,
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):
a) okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie
może przekroczyć 20 lat,
b) nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,
c) maksymalna kwota dopłat nie ulega zmianie.
20. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
21. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej
uzyskanej przez kredytobiorcę z innych tytułów pomocy publicznej. Odpowiedzialność ta
spoczywa na kredytobiorcy.
Rozdział IV
Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu
1. Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:
1) spełnia warunki tej linii kredytowej,
2) dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w
umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.
2. Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości
podatkowych naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat do banku do dnia ich
zwrotu na rachunek Agencji, a dalsze dopłaty nie przysługują, gdy kredytobiorca sprzeda w
okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez
zgody banku, grunty rolne nabyte za kredyt.
3. Zgodę na sprzedaż gruntów rolnych nabytych za kredyt objęty dopłatami Agencji wyraża
bank, po dokonaniu oceny dotyczącej w szczególności wpływu planowanej transakcji na
dalsze prowadzenie działalności i spłatę kredytu. Kredytobiorca składa w banku wniosek o
wyrażenie zgody na sprzedaż, wg wzoru określonego w załączniku nr 2.
6
4. Dopłaty nie przysługują od dnia:
1) trwałego zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem okresu kredytowania
lub trwałego zaprzestania spłaty kredytu i odsetek,
2) zmiany kierunku produkcji rolnej lub działu specjalnego w okresie kredytowania bez
uprzedniej zgody banku kredytującego.
5. Dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 8 i 12, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości
jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat do
banku do dnia ich zwrotu na rachunek Agencji, a dalsze dopłaty nie przysługują, gdy
kredytobiorca:
1) nie zrealizuje planu inwestycji lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem
inwestycji oraz umową kredytu,
2) wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie inwestycji i
umowie kredytu,
3) nie udokumentuje, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z
rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne fakturami VAT,
fakturami VAT RR, umowami sprzedaży, umowami sprzedaży zawartymi w formie
aktu notarialnego, rachunkami wystawionymi zgodnie z odrębnymi przepisami lub
prawomocnym orzeczeniem sądu wraz z dowodem dokonania wpłaty - w przypadku
nabycia własności w formie określonej w rozdz. I ust. 11 pkt 2) i 3),
4) nie udokumentuje wniesienia wkładu własnego, zgodnie z regulaminem kredytowania
obowiązującym w banku.
6. W przypadku czasowego w ocenie banku zaprzestania prowadzenia działalności lub spłaty
kredytu i odsetek z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy, przy jednoczesnym
spełnieniu wymogów linii, dopłaty nie są stosowane przez ten okres.
7. Jeżeli kredytobiorca wznowi prowadzenie działalności lub spłatę kredytu i odsetek dopłaty
stosowane są od dnia wznowienia prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek.
8. Jeżeli część kredytu wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem lub nie udokumentowano
poniesionych wydatków w terminie, a także jeżeli inwestycja nie została zrealizowana
w całości, dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości
podatkowych naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat do banku do dnia ich
zwrotu na rachunek Agencji w takiej części, jaka odpowiada udziałowi nieprawidłowo
wykorzystanych środków lub nieudokumentowanych wydatków w kwocie
wykorzystanego kredytu, pod warunkiem, że cel założony w planie inwestycji i umowie
kredytu został osiągnięty. Oceny, czy założony cel został osiągnięty dokonuje bank.
9. Dalsze dopłaty - przypadające na kwotę kredytu wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem i
udokumentowaną w terminie - mogą być stosowane wyłącznie po dokonaniu zwrotu
dopłat w części, o której mowa w ust. 8, oraz poinformowaniu Agencji o powstaniu
należności i dokonanym zwrocie dopłat w trybie określonym w umowie zawartej
pomiędzy Agencją a bankiem.
10. W przypadku, gdy wartość kredytu wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem lub
wartość wydatków nieudokumentowanych w terminie przekracza 10% wartości
wykorzystanego kredytu lub inwestycja nie została zrealizowana w całości, od dnia
zastosowania przepisu ust. 8 wykluczona zostaje możliwość ubiegania się o kredyt
7
inwestycyjny z dopłatami Agencji do oprocentowania przez kolejne trzy lata licząc od ww.
dnia.
11. Przepis ust. 8 stosuje się również, jeżeli termin udokumentowania wydatków został
wydłużony na podstawie ust. 12.
12. W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie
zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z
rachunku kredytowego, bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej
niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w
odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są
stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków
finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.
13. W ciągu 30 dni od zastosowania przepisu ust. 8 lub 12 bank zobowiązany jest do
poinformowania Agencji o tym fakcie.
14. W przypadku stwierdzenia przez bank, że kredytobiorca przestał być rolnikiem
indywidualnym, tj. nie dotrzymał warunku wymienionego w rozdz. II ust. 2 pkt 1), 2) lub
4), dopłaty Agencji od dnia, w którym kredytobiorca przestał spełniać ww. warunek obniża
się do poziomu właściwego dla kredytów określonych w dziale I (Symbol nIP).
15. Kwoty udzielonych dopłat, o których mowa w ust. 14, wynikające z różnicy w
oprocentowaniu między linią określoną w dziale I (Symbol nIP) a linią niniejszą, podlegają
zwrotowi na rzecz Agencji bez naliczania odsetek po ich wyegzekwowaniu przez bank.
16. W przypadku, gdy w okresie kredytowania zmienione zostanie przeznaczenie zakupionych
za kredyt gruntów rolnych na inne cele, z wyjątkiem inwestycji publicznych, kredytobiorca
zobowiązany jest niezwłocznie spłacić w całości udzielony kredyt.
17. Kredytobiorca za zgodą banku może zmienić kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego
na inny w zakresie produkcji rolnej lub działu specjalnego wymieniony w części I.
18. Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 17, jest sporządzenie zmiany do planu
inwestycji.
19. Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 17, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.
20. Zmiana przeznaczenia kredytu lub wkładu własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek
ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:
1) nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji inwestycji,
2) zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,
3) zmiana została wprowadzona do planu inwestycji.
21. Decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub wkładu własnego podejmuje bank sporządzając
aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawioną przez kredytobiorcę zmianę do planu
inwestycji i po dokonaniu oceny, w wyniku której stwierdził w szczególności, że zmiana
przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami
i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu inwestycji.
8
22. W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował inwestycję, udokumentował wykorzystanie
kredytu i wniesienie wkładu własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych
środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części
kredytu na zakup dodatkowych gruntów rolnych, pod warunkiem sporządzenia zmian do
planu inwestycji i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do planu inwestycji powinno
jednoznacznie wynikać, iż zakup tych gruntów jest celowy pod względem gospodarczym
i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.
23. Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług spełnia warunki
określone w dziale VI, z zastrzeżeniem ust. 24, gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i
odsetek oraz będzie kontynuował działalność prowadzoną przez dotychczasowego
kredytobiorcę. W przypadku, gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą gruntów rolnych
nabytych za kredyt konieczne jest uzyskanie zgody banku dotyczącej tej sprzedaży. Przy
zmianie kierunku produkcji przez przejmującego dług stosuje się postanowienia ust. 18.
24. W przypadku śmierci kredytobiorcy, jeżeli następca prawny przejmujący dług nie spełnia
kryteriów określonych w rozdz. II dopłaty w dotychczasowej wysokości mogą być nadal
stosowane, z zastrzeżeniem ust. 25.
25. Dopłaty za okres od dnia śmierci kredytobiorcy podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w
wysokości jak dla zaległości podatkowych, a dalsze dopłaty nie są stosowane, jeżeli
następca prawny kredytobiorcy, w określonym przez bank terminie nie przedłoży w banku
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych od dopłat, o których mowa w zdaniu poprzednim,
naliczone zostaną za okres od dnia wpływu tych dopłat do banku.
26. Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji inwestycji może zostać
przesunięty za zgodą banku na wniosek kredytobiorcy, jeżeli w ocenie banku opóźnienie
wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny
aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan inwestycji.
27. Bank zobowiązany jest do zamieszczania na dokumentach potwierdzających
wykorzystanie kredytu adnotacji: „Dokument został rozliczony w ramach kredytu
inwestycyjnego z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielonego umową nr
...................... z dnia ......................” wraz z pieczęcią banku