Zgłoś ofertę do BON WILK

Zadzwoń teraz do BON WILK

Nieruchomości Poznań - mieszkania sprzedaż.

Ogłoszenia - sprzedam mieszkanie, domy,

lokale, mieszkanie w Poznaniu.

 

 

A A A

Nieruchomości nie wymagające zezwolenia.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga co do zasady zezwolenia.

Zezwolenia tego, w drodze wyjątku, nie wymaga nabycie:

  • samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;
  • samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego,
  • nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  • nieruchomości – przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE – które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;
  • nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat.
Zwolnienia te nie odnoszą się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz. U. nr 188, poz. 1580).

WARTO WIEDZIEĆ

Z dniem 1 maja 2009 r. zakończył się okres, w którym cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich EOG lub Szwajcarii mieli obowiązek uzyskać zezwolenie na nabycie drugiego domu. Zezwolenie na nabycie nieruchomości stanowiącej drugi dom dotyczyło jedynie cudzoziemców z EOG lub Szwajcarii będących osobami fizycznymi.
Obecnie wskazani cudzoziemcy mają obowiązek uzyskać zezwolenie jedynie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych.

Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w wypadku nabywania nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej lub rolniczej powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności. W wypadku nabywania nieruchomości na potrzeby życiowe przez oboje małżonków z których jedno jest cudzoziemcem powierzchnia nieruchomości nie powinna przekraczać 1 ha.

Źródło:

www.powroty.gov.pl/