Zgłoś ofertę do BON WILK

Zadzwoń teraz do BON WILK

Nieruchomości Poznań - mieszkania sprzedaż.

Ogłoszenia - sprzedam mieszkanie, domy,

lokale, mieszkanie w Poznaniu.

 

 

A A A

Zezwolenie na zakup nieruchomości


Z wnioskiem o wydanie zezwolenia powinien wystąpić cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość lub osoba działająca w jego imieniu, przedkładając wraz z wnioskiem pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie wnioskodawcy – obywatelstwo oraz adres zamieszkania,
 • oznaczenie nabywanej nieruchomości – położenie, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
 • oznaczenie zbywcy – wraz z adresem zamieszkania,
 • określenie czynności prawnej, w wyniku której dojdzie do nabycia nieruchomości,
 • wskazanie celu nabycia nieruchomości,
 • wskazanie okoliczności potwierdzających więzi wnioskodawcy z Polską (jedną z takich okoliczności jest małżeństwo z obywatelem Polski).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską,
 • odpis lub kserokopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 • dokumenty określające nieruchomość wystawione nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:
  • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  • wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości – w wypadku gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału,
  • wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy,
  • oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca.

Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata bądź radcę prawnego lub przez organ, który wydał dokument, a dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedkładać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za zezwolenie w kwocie 1 570 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć wraz z wnioskiem. Opłatę należy wnieść na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy gotówką w kasie urzędu albo przelewem na konto.

WARTO WIEDZIEĆ

Postępowania w sprawach z wniosków cudzoziemców o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji lub udziałów należą do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych. Dlatego termin ich rozpatrzenia wynosi dwa miesiące.

Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. terminów przewidzianych dla organów opiniujących), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Źródło:

www.powroty.gov.pl/